In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website, en hoe we met die gegevens omgaan met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen ervan.

Persoonsgegevens

In het kader van uw websitebezoek kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Initialen, voornaam, achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Werkadres
 • Inhoud van online communicatie
 • IP-adres
 • Browsergegevens
 • Duur van uw websitebezoeken
 • Klikgedrag op de website

Doelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Specifiek voor: de administratie, marketingdoeleinden, klantcontact en het verbeteren van de (online) services.

Gronden

Bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst
 2. Vanwege een wettelijke verplichting
 3. Met toestemming

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketingverwerkingen voor klanten en actieve contacten van ons. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Op onze website kunnen functionele cookies worden gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast kunnen wij gebruikmaken van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Wij maken gebruik van functionele cookies en analytische cookies.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen bewaard worden voor zolang deze nodig zijn voor de eerdergenoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Rechten

U heeft het recht om in het kader van uw websitebezoek ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en de toestemming is ingetrokken. U kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op het verzoek te reageren. U kunt ons over de hiervoor genoemde onderwerpen contacteren door een mail te sturen naar [email protected].

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Personen die eventueel namens ons toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Als u misbruik vermoedt van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via [email protected].

Klachten

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten door te mailen naar [email protected]. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zullen wij dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en enige bezoeker aan onze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 27/09/2019.