Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ‘Product’ (in meervoud: ‘Producten’): (Stoep-) Tegels, pallets en overige producten die op de site of op de sociale media accounts van Waste Works benoemd worden of die Waste Works aanbiedt op een andere manier.
 2. ‘Dienst’ (in meervoud: ‘Diensten’): Advies op het gebied van circulaire economie, recyclen of duurzaamheid. Ontwikkelen van producten en/of diensten op het vlak van duurzaamheid, recyclen of circulaire economie. Advies en hulp bij projecten die in ditzelfde gebied zitten.
 3. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Waste Works.
 4. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Waste Works.
 5. ‘Consument’: iedere natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent dan wel een natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Waste Works en iedere overeenkomst tussen Waste Works en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Waste Works, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Waste Works heeft aanvaard.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Waste Works daaraan niet gebonden.

Artikel 4 – Uitvoering

 1. Waste Works voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Waste Works bepaalt de wijze waarop de de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Waste Works heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Waste Works aan te wijzen derde.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan Waste Works verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Waste Works.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Waste Works gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Waste Works gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Waste Works houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Waste Works rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst
  behoren toe aan Waste Works.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Waste Works is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Waste Works is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Waste Works bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Waste Works leidt tot aansprakelijkheid van Waste Works jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Waste Works in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Waste Works is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Waste Works wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Waste Works is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Waste Works daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Waste Works is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Waste Works.

Artikel 8 – Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Waste Works en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Waste Works en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Waste Works is gevestigd.